Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי בקרת חשבונות קבלן סופיים ובקשות לשינויים הנדסיים בפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
14/17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי בקרת חשבונות קבלן סופיים ובקשות לשינויים הנדסיים בפרויקטי החברה (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת, כך שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על חמש (5) שנים.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, חשיבותם ומהותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 מעסיק (ביחסי עובד-מעביד) ראש צוות בקרה העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.2.1 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית ו/או בעל תעודת מודד מוסמך;
2.2.2 בעל ניסיון של 10 שנים לפחות במתן שירותי בקרה על פרויקטי תשתיות תחבורה כראש צוות בקרה ו/או במתן שירותי ניהול פרויקט בשלב ביצוע כמנהל פרויקט ראשי;
2.2.3 בעל ניסיון במתן שירותי בקרה על פרויקטי תשתיות תחבורה כראש צוות בקרה ו/או במתן שירותי ניהול פרויקט בשלב ביצוע כמנהל פרויקט ראשי, בלפחות שני (2) פרויקטי תשתיות תחבורה אשר ביצועם הושלם במהלך עשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בהיקף כספי של 50 מיליון ₪ לפחות כל אחד.
2.3 מעסיק (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם שני (2) אנשי צוות אשר אחד מהם עומד בתנאי הסף שבסעיף 2.3.1 ואחד מהם עומד בתנאי הסף שבסעיף 2.3.2 להלן :
2.3.1 איש צוות 1 – בודק חשבונות קבלן סופיים
2.3.1.1 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו/או מודד מוסמך;
2.3.1.2 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי בדיקת חשבונות קבלן סופיים ו/או במתן שירותי ניהול פרויקט בשלב ביצוע;
2.3.1.3 בעל ניסיון במתן שירותי בדיקת חשבונות קבלן סופיים ו/או במתן שירותי ניהול פרויקט בשלב ביצוע, בלפחות שני (2) פרויקטי תשתיות תחבורה אשר ביצועם הושלם במהלך עשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בהיקף כספי של 25 מיליון ₪ לפחות כל אחד.
2.3.2 איש צוות 2 – בודק בקשות לשינויים הנדסיים
2.3.2.1 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו/או מודד מוסמך;
2.3.2.2 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי בדיקת בקשות לשינויים הנדסיים בפרויקטים ו/או במתן שירותי ניהול פרויקט בשלב ביצוע;
2.3.2.3 בעל ניסיון במתן שירותי בדיקת בקשות לשינויים הנדסיים ו/או במתן שירותי ניהול פרויקט בשלב ביצוע בלפחות שני (2) פרויקטי תשתיות תחבורה אשר ביצועם הושלם במהלך עשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בהיקף כספי של 25 מיליון ₪ לפחות כל אחד.
2.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.6 השתתפות חובה במפגש מציעים.
הגדרות ביחס לתנאי הסף שלעיל:
א. "פנקס המהנדסים והאדריכלים": כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958;
ב. "פרויקט שהושלם": פרויקט אשר הוצאה בו תעודת גמר על ידי המזמין או פרויקט אשר אושר בו חשבון סופי על ידי המזמין;
ג. "פרויקטי תשתיות תחבורה": פרויקט הנדסה אזרחית אשר בוצע בישראל ובמסגרתו בוצעו עבודות: כבישים ו/או גשרים ו/או מבני דרך ו/או מנהרות ו/או מסילות רכבת (לרבות רכבת קלה);
ד. "שירותי בקרה על פרויקטי תשתיות תחבורה" – שירותי בדיקת חשבונות קבלן סופיים כמפורט בסעיף קטן ה' להלן; וגם – שירותי בדיקת בקשות לשינויים הנדסיים כמפורט בסעיף קטן ו' להלן;
ה. "שירותי בדיקת חשבונות קבלן סופיים"- השירותים המפורטים בסעיפים 1.4.1.2, 1.4.1.3,
1.4.1.5 ו- 1.4.1.7 לחוברת תנאי המכרז;
ו. "שירותי בדיקת בקשות לשינויים הנדסיים" – השירותים המפורטים בסעיפים 1.4.2.1, 1.4.2.3, 1.4.2.5 ו- 1.4.2.6 לחוברת תנאי המכרז;
ז. כל ההיקפים הכספיים המופיעים בתנאי הסף שלעיל הינם בערכים נומינאליים, לפני מע"מ ובמונחים קבלניים לביצוע;
3. תשומת לב המציעים מופנית להוראות הקבועות בסעיף 6 לחוברת תנאי המכרז ובו מפורטים תנאים לדחיית ההצעות על ידי נתיבי איילון וכן להוראות סעיף 12 לחוברת תנאי המכרז בדבר היעדר ניגוד עניינים.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 27.4.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. מפגש מציעים יתקיים ביום 27.3.2017 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין את שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).