Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים

תאריך פרסום המכרז 02.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
52-18
לביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים, (להלן: "המכרז"), כדלקמן:
 1. תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף. רשאים להגיש הצעות למכרז רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1          קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200(ג)3 ומעלה;
2.2          קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג*) בסיווג הקבוע בסעיף ‎2.1 לעיל;
2.3          ביצע, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות 3 פרויקטי תחבורה, כהגדרתם להלן, לגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.3.1          ביצועם החל והושלם במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.3.2          היקפם הכספי של כל אחד מפרויקטי התחבורה הנו 5,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל הפחות;
2.3.3          פרויקט תחבורה אחד לפחות מתוך 3 פרויקטי התחבורה שהוצגו לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה, עומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:
2.3.3.1           ביצועו החל והושלם במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.3.3.2           היקפו הכספי הינו 10,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל הפחות;
2.3.3.3           בוצעו במסגרתו עבודות סלילת כבישים, תשתיות עירוניות (מים, ביוב וניקוז, חשמל, תקשורת, קירות תומכים, עבודות פיתוח וכיוצ"ב) וכן הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות;
2.3.4          לפחות 2 פרויקטי תחבורה מתוך 3 פרויקטי התחבורה שהוצגו לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה הנם פרויקטי תחבורה עירוניים, כהגדרתם להלן;
2.4          המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 100,000 ש"ח (במילים: מאה אלף שקלים חדשים), כמפורט בסעיף ‎5.1 לחוברת תנאי המכרז;
2.5          בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 5,000,000 ₪ לא כולל מע"מ) לפחות, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, כמפורט בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים העדכניים ביותר של המציע;
2.6          אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני  הסקור ו/או השנתי המבוקר העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי';
2.7          בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 3.2.2019 עד השעה 12:00, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.
6. מפגש המציעים יתקיים ביום 3.1.2019 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
9. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.