Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 19/23 לביצוע כביש 200 עוקף לוד DP2 עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 23.03.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
15.06.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
19/23

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 19/23 לביצוע כביש 200 עוקף לוד DP2  עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות כביש 200 עוקף לוד DP1 בקטע שבין חתכים 150 עד  250 (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו 24 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"). כן מובהר, כי תקופת ההתארגנות, השגת האישורים והמסירה לגופים הרלוונטיים, נכללים במשך ביצוע הפרויקט, הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז (מסמך א' למסמכי המכרז) ובהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).

2. תנאי סף: לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.1 בלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווגים 200 ג' (5) ו- 300ג'(5).

2.2 בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות פרויקט תשתית תחבורתית אחד שהסתיים (חשבון סופי ומאושר) בהיקף כספי שלא פחות מ- 95 מיליון ₪ לפני מע"מ ואשר כלל עבודות גישור  בהיקף של 20 מיליון ₪ לפני מע"מ.

** או לחילופין **

בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות 2 פרויקטי תשתית תחבורתית אשר הסתיימו  (חשבון סופי ומאושר) בהיקף כספי של לא פחות מ- 55 מיליון ש"ח, לפני מע"מ, כל אחד, ואשר כל אחד מהפרויקטים כלל עבודות גישור, כאשר באחד מהם עבודות הגישור היו בהיקף כספי של לא פחות מ- 20,000,000 ש"ח (ללא מע"מ).

2.3 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

2.3.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 60 מיליון ש"ח (במילים: שישים מיליון שקלים חדשים) במהלך השנים 2020; 2021; ו-2022;

2.3.2 הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת במהלך השנים 2020; 2021; ו-2022, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);

2.3.3 בעל הון עצמי מינימלי בערך של עשרה (10)  מיליון ₪ (במילים: עשרה מיליון שקלים חדשים). כמפורט בדוחות הכספים המבוקרים לשנת 2022 .

2.3.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 2,000,000 ש"ח (במילים: שני מיליון ש"ח) כמפורט בסעיף 6 לחוברת תנאי המכרז;

2.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו– 1976;

2.6 רכש את מסמכי המכרז;

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 15.06.2023, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

6. סיור קבלנים (רשות): יתקיים ביום 17.4.2023בשעה 10:00. סיור הקבלנים יועבר באופן דיגיטלי.

7. פניה לקבלת הבהרות: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 30.4.2023, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצע באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי ויתר האישורים וההיתרים הנדרשים.