Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
28-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי.

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא לתקופה של 36 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון תהא מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות התקשרות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת. תנאי הסכם זה יוותרו ללא שינוי בתקופת האופציה.

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר (בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן, על המציע לעמוד בעצמו במועד הגשת ההצעות אלא אם כן מצוין אחרת):

2.1               המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2               המציע בעל רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעה למכרז זה בהתאם לסעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ״ה-1985;

2.3               בעשר השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז המציע עסק באופן רציף במתן שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב בישראל;

2.4               למציע קיים הסכם בתוקף עם שלושה לקוחות לפחות, כאשר לקוח אחד לפחות הינו חברה ממשלתית כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות התשל"ה – 1975 אשר לכל אחד מהם הוא מעניק שירותי ליסינג תפעולי בהיקף של 150 כלי רכב לפחות, וזאת נכון למועד הגשת ההצעות במכרז;

2.5               המציע בעל מחזור כספי שנתי של 4 מיליון ש"ח (לא כולל מע״מ) לפחות בתחום מתן שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב (לא כולל הכנסות ממכירת רכבים), בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו- 2017;

2.6               המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.7               המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;

2.8               המציע המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 100,000 ₪.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכר

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בסמוך לתחנת הרכבת ת"א סבידור מרכז, רחוב על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, תל-אביב, וזאת לא יאוחר מיום 14.10.2018 עד השעה 12:30 בצהריים.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 16.9.2018 בשעה 14:00 מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בחדר ישיבות הגדול בכתובת הנ"ל. הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה.

7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

8. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).