Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז 37/20 למתן שירותי הפצה עבור חברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 01.06.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
09.07.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
37/20

מכרז 37/20 למתן שירותי הפצה עבור חברת נתיבי איילון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הפצת דברי דפוס, כמפורט במסמכי המכרז.

    1. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
    2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
    3. עיון במסמכים. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים".
    4. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש במסמכי המכרז.
  • 5.  תנאי סף: רשאי להגיש הצעה למכרז מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כפי שפורטו בחוברת המכרז.

 

           תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

6.  שאלות הבהרה.  המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 15.6.2020בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל ayalontenders@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

8. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בראשון לציון, שדרות נים 2, קומה 7 (מגדל עסקים עזריאלי ראשונים),

לא יאוחר מיום 09.07.2020 עד השעה 12:00 בצהריים.

 

9.   ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.