Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 9/21 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה הפעלה חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה

תאריך פרסום המכרז 30.05.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.08.2021
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
9/21

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 9/21

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 200 קו"ט באתרים בחזקת נתיבי איילון

1. חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לצורך ביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 200 קו"ט וכן ביצוע פעולות המשמשות ו/או שנועדו לשמש ו/או לשרת את המערכות החדשות שיוקמו, באתרים ו/או נכסים בחזקת נתיבי איילון וכן באתרים נוספים אשר החברה תהיה רשאית להוסיף בהתאם לתנאי המכרז.

2.  מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

3. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

4. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה תקופה בת 24 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות על ידי החברה (להלן: "תקופת ההתקשרות"). לחברה תהא נתונה הזכות להאריך את תקופת החוזה בעד 5 תקופות נוספות של עד 12 חודשים נוספים כל אחת, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש בת 30 ימים לקבלן.

5. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6. מפגש המציעים יערך ביום13.6.21 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

7. סיור הקבלנים יערך ביום15.6.21 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

8.  שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 30.6.2021 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

9.  הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) ביום 20.7.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל.

להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

10.  נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

11.  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

12.  מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.