Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 10.01.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.01.2023
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון

 1. חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") הנה חברה ממשלתית המהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה, הממונה על קידום השימוש בתחבורה ציבורית בקרב משתמשי הדרך ועידוד תחבורה שיתופית.
 2. במסגרת פעילותה קיבלה נתיבי איילון ממשרד התחבורה את האחריות להקמה והפעלה של יישומון המאגד את כלל פתרונות התחבורה הציבורית לרבות חברות המפעילות מערכות למתן שירותים בתחום התחבורה המשמשת את הציבור כולל פתרונות תחבורה זעירה, פתרונות חניה, שירותי הסעה ופתרונות תחבורה שיתופית.
 3. במסגרת הקול הקורא, מבקשת נתיבי איילון לפנות לגורמים לחברות המפעילות מערכות למתן שירותים בתחום התחבורה ו/או פתרונות תשלום עבור שירותי תחבורה הפועלות והקיימות בישראל, לצורך התממשקות למערכת "התחנה".
 4. על המשיבים לקול קורא זה, לפתח ממשקי מידע ותשלום בין המערכת המוצעת על ידם לבין יישומון נתיבי איילון באופן שניתן יהיה להירשם רק ביישומון "התחנה" תוך הקצאת אמצעי תשלום .
 5. הליך זה יתנהל באופן מקוון. המשיבים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שפניותיהם יוגשו באמצעות המערכת האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה פניות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
 6. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.
 7. שאלות הבהרה. המשיבים רשאים לפנות בכתב דוא"ל hadarw@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.
 8. הגשת מענה לפניה. מענה לפניה יתבצע באמצעות דוא"ל hadarw@ayalonhw.co.il . ניתן להגיש מענה לפניה בכל שלב/

  יובהר כי ניתן להגיש מענה לקול קורא בכל זמן  

 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל מענה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.
 10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המשיבים (או מי מהם).