Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 16/21 לתכנון, הקמה תפעול ותחזוקה של מערכת בקרה באמצעות מצלמות עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 13.01.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.04.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
16/21

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 16/21 לתכנון, הקמה תפעול ותחזוקה של מערכת בקרה באמצעות מצלמות עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לתכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכת בקרה המבוססת על מצלמות וידאו (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות בין החברה לבין מציע שיוכרז כזוכה תהיה תקופה בת 60 חודשים. לחברה נתונה זכות ברירה (האופציה), לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-5 תקופות נוספות של עד 12 חודשים נוספים כל אחת, והכל כמפורט בהסכם.
 2. תנאי סף: לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

  2.1  תאגיד (חברה או שותפות רשומה) או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.

  2.2 בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

  2.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

  2.4 המציע מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות עם לפחות עשרה אנשי מקצוע בתחום התקנה ותחזוקה של מערך מצלמות וידאו.

  2.5 המציע בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע משירותי התקנה ותחזוקה של מצלמות וידאו כלשהן בסכום של לפחות 25,000,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה מיליון שקלים חדשים) לפני מע"מ, בשלוש השנים האחרונות.

  2.6 המציע, או חברת בת של המציע, תיכנן והקים בעצמו לפחות שלושה פרויקטים מוכרים (כהגדרתם להלן).

  2.7 המציע, או חברת בת של המציע, או ספק משנה מטעמו, סיפק שירותי ניתוח אנליטי למידע מצולם גולמי, על בסיס תוכנת הניתוח המוצעת כחלק מהמערכת המוצעת, ובלבד ששירותי הניתוח האנליטי כאמור עונים על הדרישות הבאות, במצטבר:

  2.7.1 המידע המצולם שנותח התבסס על מידע המתקבל מלפחות 100 מצלמות וידאו, אשר צילמו מידע גולמי של תחבורה יבשתית במשך 6 חודשים רצופים לפחות;

  2.7.2 שירותי הניתוח שימשו לאחת או יותר מהמטרות שלהלן:

  2.7.2.1 מערכת אכיפה;

  2.7.2.2 ניהול מערכת רמזורים;

  2.7.2.3 ניתוח  עומסי תנועה ויכולת חיזויים;

  2.7.2.4 היערכות לאירועים חריגים (כגון: אירועי בטיחות, תאונות, אירועי ביטחון);

  2.7.2.5 חיזוי בלאי הכביש על פי עומס שימוש.

  2.8 מערכת הנו"ב המוצעת כחלק מהמערכת המוצעת, הותקנה בלפחות חמישה פרויקטים מוכרים (כהגדרתם להלן) (בין אם הותקנה על ידי המציע ובין אם על ידי גורמים אחרים).

  2.9 המציע, או חברת בת של המציע או ספק משנה מטעמו, התקין את מערכת ניהול הוידאו (VMS) המוצעת כחלק מהמערכת המוצעת, במסגרת פרויקט מוכר אחד לפחות (כהגדרתו להלן).

  2.10 המציע המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 100,000 ₪ (ובמילים: מאה אלף שקלים חדשים) כמפורט בסעיף 8 לחוברת תנאי המכרז.

  תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 3. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף וקביעת ניקוד האיכות, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 12.04.22, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
 6. מפגש מציעים (רשות): יתקיים ביום 10.2.2022 בשעה 12:00. המפגש יתקיים באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק. על המשתתפים לעקוב אחר ההודעות שיתפרסמו בעניין מפגש המציעים, בין היתר, לשם קבלת קישור ופרטי התקשרות לצורך השתתפות במפגש, באתר האינטרנט של נתיבי איילון, תחת לשונית המכרז. מובהר כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים בהודעה שתפורסם באתר החברה.
 7. פניה לקבלת הבהרות: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 10.2.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצע באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.
 8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי ויתר האישורים וההיתרים הנדרשים.