Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא מקוון 75/22 לקבלת הצעות לשכירת משרדים במרחב העיר חיפה בעבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 13.12.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
19.01.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
75/22

קול קורא מקוון 75/22 לקבלת הצעות לשכירת משרדים במרחב העיר חיפה בעבור חברת נתיבי איילון בע"מ

  1. נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית המשמשת כזרוע לביצוע מטלות של הממשלה באמצעות משרד התחבורה, והיא עוסקת בין היתר, בתכנון, קידום, ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים עירוניים ומטרופולינים בכל רחבי הארץ.
  2. כחלק מפעילותה, מבקשת נתיבי איילון לקבל הצעות לשכירת משרדים במרחב העיר חיפה לפעילות המרחב הצפוני של החברה.
  3. המשרדים יהיו כ – OPEN SPACE אותו ניתן לחלק לכל הפחות ל-20 חדרים נפרדים וצמודים המצויים יחד באותה קומה (לא חדרים נפרדים בבניין או בקומה) וכן יכללו מטבחון בשטח מינימאלי של 15 מ"ר ועם חיבור לתשתיות רטובות או לחילופין המשרדים כבר קיימים ומחולקים באופן הזה.
  4. על תהליך קבלת ההצעות ובחינתן, ועל ההתקשרות עם המציע הזוכה יחולו התנאים הכללים המפורטים בקול הקורא.
  5. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.
  6. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 5.01.2023 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד ההליך באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.
  7. הגשת מענה לקול הקורא. את המענה יש להגיש עד לא יאוחר מיום 19.01.2023 עד השעה 12:00באמצעות הלשונית היעודית בעמוד ההליך באתר המקוון. להסרת ספק יודגש כי הגשת המענה תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת מענה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.