Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 86/19 למתן שירותי הבטחת איכות במקטע מס' 2, פרויקט הנתיבים המהירים בדרך נתיבי איילון (כביש מס' 20)

תאריך פרסום המכרז 10.11.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
01.12.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
86/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הבטחת איכות במקטע מס' 2, פרויקט הנתיבים המהירים בדרך איילון (כביש מס' 20), כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא מיום קבלת צו התחלת העבודה ועד לתום תקופת ביצוע הפרויקט, כמפורט במסמכי המכרז.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

 • המציע הינו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות ו/או בקרת איכות בפרויקטי תשתיות תחבורה;
 • המציע העניק שירותי הבטחת איכות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במסגרתם של שלושה פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 70,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ), כאשר לפחות בשני פרויקטים מתוך הפרויקטים הנ"ל הושלם שלב הביצוע.
 • המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הבטחת איכות במסגרת פרויקטי תשתיות תחבורה, בכל אחת מהדיסציפלינות הבאות: עפר וסלילה, בטון, גישור, חשמל ותשתיות תקשורת, גינון ופיתוח נופי.
 • המציע מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות, עם אנשי צוות כמפורט להלן:
  • מנהל הבטחת איכות –

מהנדס אזרחי העונה על כל הדרישות המפורטות להלן, במצטבר:

 • בעל ניסיון של 10 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות בפרויקטים תחבורתיים;
 • החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 70,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ).
 • מהנדס עפר וסלילה –

מהנדס אזרחי העונה על כל הדרישות המפורטות להלן, במצטבר:

 • בעל ניסיון של 7 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות בתחום סלילת כבישים בפרויקטים תחבורתיים;
 • החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 35,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ).
 • מהנדס בטון (גשרים ומבני דרך) –

מהנדס אזרחי העונה על כל הדרישות המפורטות להלן, במצטבר:

 • בעל ניסיון של 7 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות בתחום הקמת גשרים ומבני דרך בפרויקטים תחבורתיים;
 • החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 35,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ).
 • המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
 • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
 • בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 20.11.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל dorn@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 4. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 1.12.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 5. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 6. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).