Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 83/19 לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר"

תאריך פרסום המכרז 23.09.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.11.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
83/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת מיוחד לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר" במטרופולין תל אביב, כדלקמן:

  1. בכוונת נתיבי איילון להתקשר עם מציעים זוכים, אשר יעמדו בתנאי הסף הקבועים למכרז ויוכרזו כזוכים במכרז, וזאת בחלוקה לשתי קטגוריות, כמפורט להלן.
 • תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא עד ליום 12.3.2020. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 2 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 • תנאי סף:

 

רשאי להגיש הצעה למכרז זה, מציע בו מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, על כל התנאים הבאים במצטבר (בחלוקה לפי הקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו), כדלקמן:

 • תנאי סף כלליים (נדרש ביחס לשתי הקטגוריות):
  1. המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 1,000,000 ש"ח (במילים: מיליון שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;
  2. בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
  3. השתתפות חובה במפגש מציעים;
  4. משרד העבודה והרווחה לא הוציא לאתר/ים בהם שימש המציע כקבלן מעל שני צווי סגירה בשל ליקויי בטיחות או תאונות קשות וקטלניות.
 • קטגוריה א':
  1. מציע העונה על התנאים הבאים במצטבר:
   1. קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200(ג)5;
   2. קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הקבוע בסעיף ‎3.2.1.1 לעיל;
   3. ניסיון בביצוע פרויקטים תחבורתיים עירוניים
   4. בעל ניסיון החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע של לפחות שני פרויקטים תחבורתיים עירוניים שהסתיימו, בהיקף כספי מצטבר של 50 מיליון ש"ח לפחות, כאשר היקפו הכספי של פרויקט אחד הינו 18 מיליון ש"ח לפחות והיקפו הכספי של כל אחד מבין יתר הפרויקטים המוצגים הינו 8 מיליון ש"ח לפחות, וכן בוצעו במסגרת כל אחד מהפרויקטים האמורים עבודות סלילת כבישים, תשתיות עירוניות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות;
  2. עמידה בדרישות הרישיון והסיווג הקבלני

 

ניסיון בביצוע פרויקט תחבורתי בעל היקף משמעותי

    1. בעל ניסיון החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע של לפחות פרויקט תחבורתי אחד שהסתיים, בהיקף כספי של 30 מיליון ש"ח לפחות;
    2. עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

[א]    בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 50,000,000 ש"ח (במילים: חמישים מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשלוש השנים האחרונות;

[ב]     בעל הון עצמי של לפחות 12,000,000 ש"ח (במילים: שניים עשר מיליון שקלים חדשים), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים;

[ג]      הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);

[ד]     אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

 • קטגוריה ב':
  1. מציע העונה על התנאים הבאים במצטבר:
   1. קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200(ג)5 או בסיווג 200(ג)4;
   2. קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הקבוע בסעיף 3.3.1.1 לעיל;
   3. ניסיון בביצוע פרויקטים תחבורתיים עירוניים
   4. בעל ניסיון החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע של לפחות שני פרויקטים תחבורתיים עירוניים שהסתיימו, בהיקף כספי מצטבר של 30 מיליון ש"ח לפחות, כאשר היקפו הכספי של פרויקט אחד הינו 10 מיליון ש"ח לפחות והיקפו הכספי של כל אחד מבין יתר הפרויקטים המוצגים הינו 5 מיליון ש"ח לפחות, ובוצעו במסגרת כל אחד מהפרויקטים האמורים עבודות סלילת כבישים, תשתיות עירוניות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות;
  2. עמידה בדרישות הרישיון והסיווג הקבלני

 

ניסיון בביצוע פרויקט תחבורתי בעל היקף משמעותי

    1. בעל ניסיון החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע של לפחות פרויקט תחבורתי אחד שהסתיים, בהיקף כספי של 15 מיליון ש"ח לפחות;
    1. עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

[א]     בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 20,000,000 ש"ח (במילים: עשרים מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשלוש השנים האחרונות;

[ב]     בעל הון עצמי של לפחות 6,000,000 ש"ח (במילים: שישה מיליון שקלים חדשים), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים;

[ג]      הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);

[ד]     אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 • מפגש מציעים. זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום 17.10.2019 בשעה 13:00. ההשתתפות במפגש אינה חובה. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה הממוקמים במגדל עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, ראשון לציון (קומה 7). המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 • שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 31.10.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל meravh@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 • הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 14.11.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

 

 1. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 2. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).