Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז לאספקת כרטיסי שי לעובדים בחגי ישראל ובמועדים נוספים (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 13.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
14.03.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
6-19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת מיוחד לאספקת תווי שי לעובדים בחגי ישראל ובמעדים נוספים, בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת, כדלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת שנה אחת (12 חודשים). לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות בנות עד שנה אחת (12 חודשים) כל אחת.
  2. תנאי סף:

לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, חשיבותם ומהותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

1.1    עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).

1.2    החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העניק שירותי אספקת תווי שי שערכם הנקוב הוא 200 ₪ לפחות, במשך שנתיים רצופות לפחות, לחמישה לקוחות שונים לפחות, שכל אחד מהם העסיק 100 עובדים לפחות במהלך כל אחת מהשנים בהן הוענקו השירותים.

1.3               תווי השי המוצעים מאפשרים רכישת מוצרי מזון ברשת שיווק מזון קמעונאית בפריסה ארצית, אחת לפחות, אשר מחזיקה סניף אחד לפחות בכל אחת מהערים הבאות: ירושלים, תל אביב, ראשון לציון.

1.4               תווי השי מאפשרים רכישה במגוון רשתות שיווק ובתי עסק בתחומים נוספים (מלבד רשתות שיווק מזון קמעונאיות), ולכל הפחות בחמשת התחומים הבאים:

1.4.1     אופנה ו/או הלבשה ו/או הנעלה;

1.4.2     ציוד מחנאות ו/או מוצרי ספורט;

1.4.3     מוצרי חשמל ו/או אלקטרוניקה;

1.4.4     טיפוח ובישום;

1.4.5       הסעדה ו/או מוצרי/פעילות  הפנאי.

1.5               אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

1.6               בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  3. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 11.3.2019עד השעה 12:00 בצהריים.
  4. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
  5. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).