Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון (מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
45-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון (הסכם מסגרת), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא לתקופה של 12 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון תהא מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד שנה נוספת כל אחת.

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2 המציע הנפיק תווי שי בכל אחת מהשנים 2015,2016,2017 בהיקף של לפחות 900,000 ₪ לשנה כולל מע"מ.

2.3 המציע הינו בעל ניסיון קודם מוכח של שנתיים לפחות, במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, באספקת כרטיסי שי, לפחות ל-5 לקוחות המעסיקים 200 עובדים ומעלה, כל אחד, בכל שנה, בערך נקוב של לפחות 200 ₪ לכרטיס שי.

2.4 תווי השי המוצעים יאפשרו רכישת מוצרי מזון ברשת שיווק מזון קמעונאית, בפריסה ארצית אשר מחזיקה לפחות סניף אחד בכל עיר מהערים הבאות: ירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע.

2.5 תווי השי יאפשרו רכישה במגוון רשתות שיווק ובתי עסק בתחומים נוספים (מלבד רשתות שיווק מזון קמעונאיות) לכל הפחות בחמשת התחומים הבאים:

2.5.1 אופנה ו/או הלבשה ו/או הנעלה;

2.5.2 ציוד מחנאות ו/או מוצרי ספורט;

2.5.3 מוצרי חשמל ו/או אלקטרוניקה;

2.5.4 טיפוח ובישום;

2.5.5 הסעדה ו/או מוצרי/פעילות הפנאי.

2.6 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים

2.7 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בסמוך לתחנת הרכבת ת"א סבידור מרכז, רחוב על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, תל-אביב, וזאת לא יאוחר מיום 27.8.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 8.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה.

7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

8. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).