Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 66/19 לאספקת מחשבים וציוד היקפי עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 03.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.08.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
66/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לאספקת מחשבים וציוד היקפי.

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים (בחלוקה לפי סלי התמחור אליהן מגיש המציע את הצעתו) במצטבר, כדלקמן:

 • תנאי סף כללים (נדרש ביחס לכלל המציעים):
  • עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
  • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
  • בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • סל תמחור א' (מחשבים ניידים, מחשבים נייחים וטאבלטים):
  • המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, באספקת מחשבים ניידים, נייחים וטאבלטים הכולל מתן שירותי תחזוקה בפריסה ארצית עבור שלושה 3 לקוחות בעלי 100 תחנות עבודה לפחות כל אחד;
  • המציע מפעיל ברצף מעבדה למחשבים וטאבלטים החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות;
  • מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות, עם טכנאים מומחים, בהיקף של משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
   • מומחה בעל תעודת הסמכה MCSE;
   • מומחה בעל הסמכה לטיפול בציוד מחשבים וטאבלטים של LENOVO\HP\DELL
  • סל תמחור ב' (ציוד היקפי):
   • המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, באספקת ציוד היקפי הכולל מתן שירותי תחזוקה בפריסה ארצית עבור שלושה 3 לקוחות בעלי 100 תחנות עבודה לפחות כל אחד;
   • המציע מפעיל ברצף מעבדה לציוד תקשורת וציוד היקפי החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות;
   • מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות, עם טכנאים מומחים, בהיקף של משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
    • מומחה לטיפול בציוד תקשורת;
    • מומחה לטיפול בצגים מסוגים שונים;

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. מפגש מציעים. מפגש המציעים יתקיים ביום 14.7.2019 בשעה 12:00. ההשתתפות במפגש אינה חובה. מקום המפגש יהיה משרדי החברה הממוקמים במגדל עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, ראשון לציון (קומה 7).
 4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 18.7.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 4.8.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
 7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 8. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.