Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז 44/20 לביצוע תכנית הרצה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ בתחום התחבורה החכמה

תאריך פרסום המכרז 11.06.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
02.08.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
44/20

מכרז 44/20 לביצוע תכנית הרצה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ בתחום התחבורה החכמה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה ישראליות, לצורך ביצוע תכניות מו"פ ותכניות הרצה ("פיילוטים") באתריה השונים של החברה, במסגרת מסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [חברות ממשלתיות] של רשות החדשנות, מסלול הטבה מס' 2 (להלן: "המסלול"), תוך מתן אפשרות להטמעת המוצר המוגמר בפרויקטי החברה, כמפורט להלן:

1. חברת נתיבי איילון מבקשת לקבל הצעות מחברות טכנולוגיה, לבצוע תכניות הרצה לפיתוח מוצר חדש או שיפור מוצר קיים, במתקני החברה, לצורך בחינת שיתוף פעולה בין החברה לחברות הטכנולוגיה, ותוך אפשרות להטמעת המוצר בפרויקטי החברה.

2. פרטים לגבי מהות המסלול, ניתן למצוא באתר רשות החדשנות בקישור שלהלן: https://innovationisrael.org.il/program/3751

3. כחלק מהגשת הבקשה לתמיכה במסגרת המסלול, נדרש מגיש הבקשה לצרף מכתב הצהרת כוונת (LOI), זיכרון דברים או הסכם עם החברה הממשלתית או הגוף בו יתבצע הפיילוט על הכוונה להתקשרות עבור תכנית ההרצה.

4. בהתאם לאמור, מבקשת נתיבי איילון לפנות לחברות טכנולוגיה, לבצוע תכניות הרצה לפיתוח מוצר חדש או שיפור מוצר קיים, במתקני החברה והכל לצורך בחינת שיתוף פעולה בין החברה לחברות הטכנולוגיה והכל תוך אפשרות להטמעת המוצר בפרויקטי החברה.

5. בתום תקופת הפיילוט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במידה שהפיילוט יבשיל לשביעות רצונה של נתיבי איילון, ובהתאם להסכמה בין הצדדים על "הצלחת המיזם", תטמיע נתיבי איילון את הטכנולוגיה בפרויקטי החברה.

6.  את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon פניה זו תתנהל באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"), ולא יתקבלו הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

7. חברות העומדות בתנאי המסלול, מוזמנות להגיש מענה למכרז זה, וזאת עד לא יאוחר מיום 02.08.2020 בשעה 12:00.

מובהר כי ניתן להגיש את המענה לפנייה בכל עת, החל מפרסום הפנייה ועד למועד האחרון שנקבע להגשת המענה, כמפורט בסעיף זה לעיל. החברה תחל בבדיקת המענה עם קבלתו (גם בטרם המועד האחרון שנקבע להגשת המענה), ועל כן מומלץ להגיש את המענה בהקדם.

8. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 13.7.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

 

לשאלות או בירורים לגבי תנאי פנייה זו, ניתן לפנות באמצעות הלשונית היעודית במערכת הממוכנת או באמצעות דוא"ל:  Rachelizz@ayalonhw.co.il

9.       תשומת הלב מופנית לכך שאת הבקשה לקבלת תמיכה במסגרת המסלול, אליה יש לצרף את ההבנות שהושגו בין המבקש לבין נתיבי איילון, כמפורט לעיל, נדרש להגיש לרשות החדשנות עד ולא יאוחר מיום 23 באוגוסט 2020 בשעה 12:00 בצהריים.

10.    בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

____________________

חברת נתיבי איילון בע"מ