Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע סקר הרגלי נסיעה במטרופולין תל אביב

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
2/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע סקר הרגלי נסיעה במטרופולין תל-אביב, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של שנתיים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימם על-ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות העבודה נשוא המכרז והקשיים הכרוכים בביצועה, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 ביצע במהלך 5 השנים האחרונות לפחות 2 פרויקטים, אשר כל אחד מהפרויקטים האמורים עונה על לפחות אחת מההגדרות שבסעיפים 2.2.1 ו/או 2.2.2 להלן:
2.2.1 סקר טלפוני שכלל 10 שאלות לפחות ובהיקף של לפחות 500 משקי בית;
או לחילופין –
2.2.2 תמיכה טכנית טלפונית בהפעלת תוכנות/יישומים ובהיקף של לפחות 500 משקי בית;
2.3 ביצע במהלך 5 השנים האחרונות לפחות 2 פרויקטים, אשר כל אחד מהפרויקטים האמורים כלל ביצוע הדרכה או סקר אשר בוצעו פנים אל פנים בתוך משקי בית, בהיקף של לפחות 500 משקי בית, ובארבע רשויות מקומיות שונות לפחות;
2.4 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של מיליון ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2012, 2013 ו-2014;
2.5 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם 4 אנשי צוות, לכל הפחות, כדלקמן:
2.5.1 2 ראשי צוות סוקרי שטח – בהיקף של משרה מלאה כל אחד. על כל אחד מראשי צוות סוקרי השטח לעמוד בשני התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.5.1.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה ו/או אדריכלות ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה ו/או גיאוגרפיה;
2.5.1.2 שימש בתפקיד של ראש צוות במסגרתו של פרויקט אחד לפחות העונה על התנאים שבסעיף 2.3 במלואם.
2.5.2 ראש צוות טלפנים – בהיקף של משרה מלאה. על ראש צוות הטלפנים לעמוד בשני התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.5.2.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה ו/או אדריכלות ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה ו/או גיאוגרפיה;
2.5.2.2 שימש בתפקיד של ראש צוות במסגרתו של פרויקט אחד לפחות העונה על לפחות אחד מהתנאים החלופיים הקבועים בסעיף 2.2 במלואם.
2.5.3 אחראי הדרכה – העומד בשני התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.5.3.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה ו/או אדריכלות ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה ו/או גיאוגרפיה;
2.5.3.2 בעל ניסיון כראש צוות או בהדרכת צוות עובדים במסגרתו של פרויקט אחד לפחות העונה, באופן מלא, על תנאי הסף שבסעיף 2.2 או על תנאי הסף שבסעיף 2.3.
מובהר, כי ככל שהמציע קשור בהסכם התקשרות עם מי מאנשי הצוות המפורטים בסעיף 2.5 לעיל, על המציע לצרף עותק מהסכם ההתקשרות החתום עימם;
2.6 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 200,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
2.7 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.8 השתתפות במפגש מציעים – חובה.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. תשומת לב המציעים מופנית לכך שאת מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום ב' 08.02.16, תמורת תשלום של 1,200 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).
5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 29.02.16 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש מציעים יתקיים ביום 17.02.16 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
8. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.