Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחובות קרליבך וחשמונאים בתל-אביב

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
5/15

מכרז מס' 05/15

לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחובות קרליבך וחשמונאים בתל-אביב

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחובות קרליבך וחשמונאים בתל-אביב, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 10 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה.
2. תנאי סף:
בשל מורכבות הפרויקט, היקפו והקשיים הכרוכים בביצועו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעומד בכל התנאים המפורטים שלהלן במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 בסיווג 200(ג)4;
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
2.3 בעל ניסיון משנת 2011 ועד היום, בביצוע של פרויקט תחבורתי אחד לפחות, בשטח עירוני (רחובות קיימים), אשר כלל ביצוע של עבודות סלילה, תשתיות תת קרקעיות (כגון: מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק), עבודות פיתוח (כגון: תאורה, רמזורים, גינון) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, וזאת כקבלן ראשי, ובהיקף כספי של לפחות 18 מיליון ש"ח (לפני מע"מ);
2.4 ביצע משנת 2011 עבודות הנדסיות בהיקף של לפחות 50 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) במצטבר;
2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 900,000 ש"ח כמפורט בסעיף 6 להלן;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976;
2.7 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
למען הסר ספק, מובהר כי כל הסכומים הנקובים בדרישות שבתנאי הסף שלעיל, הינם בערכים נומינאליים.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן (לא כולל מע"מ) – תיפסל.
5. תשומת לב המציעים מופנית לכך שאת מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום חמישי 26.2.2015, תמורת תשלום של 9,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00 -14:00 (טלפון 03-6931207).
6. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
7. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 23.3.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.
8. סיור הקבלנים יתקיים ביום 4.3.2015 בשעה 12:00 מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
9. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.