Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן(מקוון) מס' 10/21 לביצוע פרויקט כניסות למתחם ה-1000 בראשון לציון הכולל הקמת גשר הולכי רגל, רמפות, דרך שרות והרחבת גשר אבא אבן/רבין

תאריך פרסום המכרז 25.03.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
27.05.2021
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
10/21

מכרז ממוכן (מקוון) מס'  10/21 לביצוע פרויקט כניסות למתחם ה-1000 בראשון לציון הכולל הקמת גשר הולכי רגל, רמפות, דרך שרות והרחבת גשר אבא אבן / רבין

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע לביצוע פרויקט כניסות למתחם ה- 1000 בראשון לציון הכולל הקמת גשר הולכי רגל, רמפות, דרך שרות והרחבת גשר אבא אבן / רבין (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

תקופת ההתקשרות: 

תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות והבדק בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו 5 (עשרים ושמונה וחצי) חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"), הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז (מסמך א' לחוברת תנאי המכרז) ובהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).

תנאי סף:

לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

3.1  קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בכל אחד מהסיווגים הבאים: 100 ג' (5), 300 ג'(5), 200 ג'(5).

יובהר ויודגש כי המציע יהיה רשאי להוכיח את עמידתו בסיווג 200 ג' (5) באמצעות קבלן משנה הקשור עמו בהסכם התקשרות אשר יעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות.

3.2  המציע עצמו או קבלן משנה הקשור עמו בהסכם התקשרות אשר יעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות, הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג  320ב' (2), בעל ניסיון החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות בביצוע לפחות:

יובהר ויודגש  לעניין סעיף זה כי המציע יהיה רשאי להוכיח את עמידתו בניסיון הנדרש לעיל  באמצעות קבלן משנה הקשור עמו בהסכם התקשרות שיעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות ואשר הינו בעל סיווג 320 ב'3 . אולם יודגש כי רק הקבלן בעל סיווג 320 ב' 3 יבצע את עבודות קונסטרוקציית הפלדה.

עוד יובהר למציעים כי אין מניעה שאותו קבלן משנה יוגש מטעם שני מציעים או יותר ככל שמתקיימת הדרישה כי לקיומו של הסכם התקשרות אשר יעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות בין המציע לקבלן המשנה.

3.3  בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות פרויקט תשתית תחבורתית אחד אשר הסתיים (חשבון סופי ומאושר) אשר כלל עבודות גישור, סלילה, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיו"ב), עבודות פיתוח (תאורה, רמזורים, גינון וכיו"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, בהיקף כספי מצטבר של מאה וחמישה עשר  (115) מלש"ח (לפני מע"מ).

3.4  בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות פרויקט תשתית תחבורתית אחד אשר הסתיים (חשבון סופי ומאושר) אשר כלל מבנה גישור מעל ציר תחבורה ראשי;

3.5  עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

3.5.1  למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 60 מיליון ש"ח (במילים: שישים מיליון שקלים חדשים) בשלוש השנים האחרונות;

3.5.2  הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס) כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2020;

3.5.3  בעל הון עצמי מינימלי של לפחות 10,000,000 מיליון ₪ (במילים: עשרה מיליון שקלים חדשים). כמפורט בדוחות הכספים המבוקרים לשנת 2020 .

3.5.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

3.6 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 2,000,000 (שני מיליון ₪),  כמפורט בסעיף 6 להלן;

3.7 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

3.8 המציע רכש את מסמכי המכרז..

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

צירוף מסמכים ואסמכתאות:

על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את הזכות להשתתף במכרז בעבור סכום של 5,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזר מכל סיבה וישולם באמצעות העברה בנקאית לחשבון מס' 666658 על שם חברת נתיבי איילון, בנק מזרחי סניף 410 המהווים דמי השתתפות במכרז. אי השתתפות מציע בהזמנה לקבל הצעות מסיבה כל שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, לא יהוו עילה להחזרת התשלום.

  • הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 27.5.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

  • מפגש הקבלנים יתקיים ביום 18.4.2021 בשעה 13:00. מפגש הקבלנים יערך באתר העבודות בנוכחות הקבלנים. לתשומת לב המציעים כי אופן עריכת סיור הקבלנים עשוי להשתנות בכפוף להנחיות משרד הבריאות, והמציעים נדרשים להתעדכן באתר החברה בסמוך למועד המפגש. הנוכחות במפגש ובסיור הקבלנים אינה חובה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים נוסף בהודעה שתפורסם באתר החברה.

  • פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 26.4.2021, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פרוט זהותו, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.

  • ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

  • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

  • מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.