Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע השלמות לסקר הרגלי נסיעה באזור באר שבע והדרום

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
35-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע השלמות לסקר הרגלי נסיעה באזור באר שבע והדרום (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת שנתיים (24 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות עד שנה (12 חודשים) כל אחת.

2. תנאי הסף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

2.1  עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2    החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע לפחות 2 פרויקטים העונים על הדרישות שבסעיפים 2.2.1 ו/או 2.2.2 להלן:

2.2.1 סקר טלפוני שכלל 10 שאלות לפחות ובהיקף של לפחות 300 משקי בית או נשאלים במשקי בית שונים;

2.2.2 תמיכה טכנית טלפונית בהפעלת תוכנות/יישומים ובהיקף של לפחות 300 משקי בית או נשאלים במשקי בית שונים;

2.3 החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ביצע לפחות 2 פרויקטי איסוף מידע או סקרים, שבוצעו פנים אל פנים בתוך משקי בית, בהיקף של 300 משקי בית לפחות;

2.4 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 500,000 ש"ח לפחות, בשלוש השנים האחרונות;

מובהר, כי מציעים אשר ברשותם דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2017 נדרשים לעמוד בתנאי הסף שלעיל בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2015-2017. מציעים אשר אין ברשותם דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2017 נדרשים לעמוד בתנאי הסף שלעיל בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2014-2016.

2.5 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם 4 אנשי צוות לכל הפחות, כדלקמן:

2.5.1 מנהל הפרויקט – בהיקף של משרה מלאה. על מנהל הפרויקט לעמוד בשני התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.5.1.1        בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה ו/או אדריכלות ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה ו/או גיאוגרפיה;

2.5.1.2        שימש בתפקיד של מנהל הפרויקט במסגרתו של פרויקט אחד לפחות העונה על התנאים שבסעיף 2.3 במלואם, בו הועסק צוות של לפחות 10 סוקרים.

2.5.2 ראש צוות סוקרי שטח – בהיקף של משרה מלאה. על ראש צוות סוקרי השטח לעמוד בשני התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.5.2.1        בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה ו/או אדריכלות ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה ו/או גיאוגרפיה;

2.5.2.2        שימש בתפקיד של ראש צוות במסגרתו של פרויקט אחד לפחות העונה על התנאים שבסעיף 2.3 במלואם, בו הועסק צוות של לפחות 7 סוקרים.

2.5.3              ראש צוות טלפונים – בהיקף של משרה מלאה. על ראש צוות הטלפנים לעמוד בשני התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.5.3.1        בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה ו/או אדריכלות ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה ו/או גיאוגרפיה;

2.5.3.2        שימש בתפקיד של ראש צוות במסגרתו של פרויקט אחד לפחות, העונה באופן מלא על אחת מהחלופות שבסעיפים 2.2.1 או 2.2.2 לעיל.

2.5.4              אחראי הדרכה – בהיקף של משרה מלאה. על אחראי ההדרכה לעמוד בשני התנאים המפורטים להלן במצטבר: 

2.5.4.1        בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה ו/או אדריכלות ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה ו/או גיאוגרפיה;

2.5.4.2        בעל ניסיון כראש צוות או בהדרכת צוות עובדים במסגרתו של פרויקט אחד לפחות, העונה באופן מלא, על אחת מהחלופות שבסעיף 2.2 או על החלופה שבסעיף 2.3 לעיל.

2.6        המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 200,000 ₪, כמפורט במסמכי המכרז;

2.7        בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.8        השתתפות במפגש מציעים – חובה.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271, דוא"ל:yardenr@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון הממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 8.7.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 17.6.2018 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).