Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ייעוץ ומחקר אסטרטגי עבור חטיבת טכנולוגיות בחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
26-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ ומחקר אסטרטגי עבור חטיבת טכנולוגיות בחברה (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.1        בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, במתן שירותי ייעוץ אסטרטגי במסגרת 3 פרויקטי ייעוץ אסטרטגי בהיקף שעתי של 1,000 שעות לפחות כל אחד, עבור 3 גופים ציבוריים שונים לפחות.

2.2        מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, לפחות עם אנשי הצוות העומדים בתנאים המפורטים להלן:

2.2.1              ראש צוות

2.2.1.1                  בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, הנדסת אווירונאוטיקה, הנדסת תעשייה וניהול, פיזיקה, מנהל עסקים, ניהול, כלכלה;

2.2.1.2                  בעל ותק מקצועי של 10 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ אסטרטגי.

2.2.1.3                  החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, שימש כראש צוות ייעוץ אסטרטגי במסגרת 2 פרויקטי ייעוץ אסטרטגי בהיקף שעתי של 1,000 שעות לפחות כל אחד, עבור 2 גופים ציבוריים שונים לפחות.

2.2.2              2 אנשי צוות (בנוסף למנהל הצוות המוצע), אשר כל אחד מהם הינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, במתן שירותי ייעוץ אסטרטגי;

2.3 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותי

2.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271, דוא"ל:yardenr@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 21.5.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 9.5.2018 בשעה 16:30. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).