Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לרישוי, אפיון, יישום, הטמעה ותחזוקה של מערכת מידע גיאוגרפית GIS

תאריך פרסום המכרז 02.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
55-18

לרישוי, אפיון, יישום, הטמעה ותחזוקה של

מערכת מידע גיאוגרפית GIS

 

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לרישוי, אספקה התקנה, אפיון, יישום, תחזוקה ושירות למערכת מידע גיאוגרפית GIS (להלן: "המערכת"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה בסיסית בת 4 שנים (48 חודשים). לנתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2.  תנאי סף:

רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.1   תנאי סף – מנהליים:

2.1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.1.2 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.1.3 המציע אינו בעל הערת עסק חי, אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;

2.2 תנאי סף – ביחס לטכנולוגיית המערכת (ליבת היישום) המוצעת:

2.2.1 ליבת היישום מותקנת לפחות בחמישה (5) משרדים ממשלתיים ו/או חברות ממשלתיות, ופועלת במשך שנתיים (2) רצופות לפחות אצל כל אחד מהגופים האמורים, החל מיום 1.1.2015 ועד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז;

2.2.2 ליבת היישום מותקנת לפחות בשני (2) משרדים ממשלתיים ו/או חברות ממשלתיות הפועלות בתחום תשתיות תחבורה ו/או בתחום שירותי תחבורה, ופועלת במשך שנתיים (2) רצופות לפחות אצל כל אחד מהגופים האמורים, החל מיום 1.1.2015 ועד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז;

2.2.3 ליבת היישום עומדת, במועד הגשת ההצעה, בכל דרישות המפרט הטכני המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז;

2.3 תנאי סף מקצועיים – ביחס למציע:

2.3.1 המציע ביצע לפחות שלושה (3) פרויקטי יישום של המערכת המוצעת על ידו במשרדים ממשלתיים ו/או חברות ממשלתיות, ובלבד שלפחות אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו בתחום תשתיות תחבורה ו/או בתחום שירותי תחבורה.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 24.12.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

7. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).