Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 67/19 למתן שירותי ייעוץ בנושא כלכלה התנהגותית עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 10.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
18.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
67/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ בנושא כלכלה התנהגותית, כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

 • עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;
 • ראש הצוות מטעם המציע (שהוא המציע עצמו או ראש צוות המועסק על ידו ביחסי עובד- מעסיק), העומד בכל התנאים המפורטים להלן:
  • בעל השכלה אקדמית של תואר דוקטור או פרופסור לפחות בתחום הכלכלה ו/או הפסיכולוגיה ו/או חקר הרציונאליות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל.
  • החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז פרסם לפחות שני מאמרים בכתבי עת בעלי דירוגB לפחות, שעוסקים בכלכלה ניסויית.
 • מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם איש צוות אחד לפחות, העומד בתנאי הסף שלהלן:
  • בעל השכלה אקדמית של תואר שני לפחות בתחום הכלכלה ו/או הפסיכולוגיה ו/או חקר הרציונאליות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל.
  • בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הכלכלה ההתנהגותית, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
 • בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכמים שייחתמו עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. מפגש המציעים יתקיים ביום 25.7.2019 בשעה 14:00. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת בשד' נים 2, ראשון לציון, קומה 7. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן.
 4. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 4.8.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: Hadarw@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 25.8.2019 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בשד' נים 2, ראשון לציון, קומה 7.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
 7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 8. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.