Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 26/19 למתן שירותי תכנון תנועה (מכרז מסגרת) עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 14.08.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
31.10.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
26/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תכנון בתחום תכנון תנועה, כדלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 3 שנים נוספות במצטבר.

  1. תנאי סף:

2.1 רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.1.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל  (חברה או שותפות רשומה);

2.1.2  הבעלים ו/או שותף במציע ו/או מתכנן בכיר המועסק על ידי המציע ביחסי עובד-מעביד (כשכיר) הינו מהנדס תנועה.

2.1.3 החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע קיבל ממשרד התחבורה לפחות 10 (עשרה) אישורים לתכנון תנועה בפרויקטים עירוניים ו/או בין-עירוניים (נדרשים 3 (שלושה) אישורים לפחות מכל סוג);

2.1.4 החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע קיבל לפחות 5 (חמישה) אישורים לתוכנית הסדרי תנועה עם 2 (שני) שלבי ביצוע לפחות לכל תוכנית;

2.1.5  המציע מעסיק בעצמו, ביחסי עובד-מעביד (כשכיר), עובד מקצועי 1 (אחד) לפחות (בנוסף למתכנן התנועה המוצע) בעל 5 (חמש) שנות ניסיון לפחות בתכנון תנועה.

2.2 המציע נדרש להציג מתכנן תנועה העונה על התנאים הבאים:

2.2.1 מתכנן תנועה המועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעביד או בעלים או שותף במציע;

2.2.2 מתכנן התנועה בעל אישור "מהנדס מומחה לתחבורה" מטעם משרד התחבורה;

2.2.3 מתכנן התנועה בעל ניסיון של 10 (עשר) שנים לפחות בתכנון תנועה.

תנאי סף כלליים

2.3 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.4 המציע בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

2.5 מציע, שהוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשעו ביותר משתי (2) עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

לצורך סעיף ‎זה: "הורשע" ו – "בעל זיקה" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;

מובהר, כי החברה תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי הנקוב בסעיף ‎2.7 לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות סעיף 2ב(ב1)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

מובהר, כי החברה תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 2.5 לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות סעיף 2ב(ב1)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976   תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  3. מפגש מציעים יתקיים בהתאם לשיקול דעת נתיבי איילון. הודעה מתאימה תישלח למשתתפים.
  4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 12.9.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: rachelizz@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
  5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 31.10.2019 עד השעה 12:00.
  6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.