Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה של תשתיות המחשוב של חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
16/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה של תשתיות המחשוב של נתיבי איילון, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לחמש שנים (60 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לפרק זמן נוסף של עד חמש שנים (60 חודשים).
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 הינו בעל ניסיון, כקבלן ראשי, במתן שירותי מחשוב לשלושה לקוחות לפחות, במשך שלוש שנים ברציפות לפחות לכל לקוח, בתקופה שהחל משנת 2006 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, כאשר נכון למועד הגשת ההצעות למכרז המציע מעניק שירותי מחשוב ללקוח אחד לפחות משלושת הלקוחות כאמור לעיל, ובלבד ששירותי המחשוב שהוענקו לכל אחד משלושת הלקוחות האמורים כללו, לאורך כל תקופת ההתקשרות שבין המציע ללקוח, את כל הרכיבים הבאים לכל הפחות:
2.2.1 השירותים הוענקו באמצעות לפחות שני עובדי מחשוב שהועסקו על ידי המציע בהיקף חודשי של 100 שעות עבודה לפחות כל אחד;
2.2.2 מערכות המחשוב אצל הלקוח כללו, בין היתר, חוות שרתים אחת לפחות אשר כללה לכל הפחות 60 שרתים, מערכת אחסון אחת לכל לפחות, ו- 100 תחנות עבודה לכל הפחות;
2.2.3 במסגרת השירותים שהוענקו אצל אחד הלקוחות לפחות הופעל מרכז תמיכה למשתמשים, אשר פעל לכל הפחות 5 ימים במהלך שבוע קלנדרי.
2.3 הינו בעל ניסיון במתן שירותי מחשוב אשר הוענקו על פי הסכם רמת שירות, ללקוח אחד לפחות במשך שנתיים רצופות לכל הפחות, בתקופה שהחל משנת 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
2.4 הינו מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 50 עובדי מחשוב בישראל, אשר אינם עוסקים בהדרכה, ומתוכם לפחות 20 עובדים בעלי מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: סיסטם, תקשורת, ניהול בסיס נתונים (DBA) ומערכות אחסון.
2.5 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.5.1 הינו בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע, אשר מקורו במתן שירותי מחשוב, בסך של 10,000,000 ש"ח (במילים: עשרה מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בכל אחת מהשנים 2013, 2014 ו-2015;
2.5.2 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.6 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 100,000 ש"ח (במילים: מאה אלף שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;
2.7 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.8 השתתפות חובה במפגש מציעים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
2 על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
3 מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז שייאסף מהחברה כאמור לעיל בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
4 הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 24.11.2016 עד השעה 12:00 בצהריים.
5 מפגש המציעים יתקיים ביום 06.10.2016 בשעה 15:00. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל ifata@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
6 עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
7 נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
8 נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).