Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 65/22 לתכנון, רכש, הקמה, הפעלה ותחזוקה של פרויקט מס גודש

תאריך פרסום המכרז 18.09.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
65/22

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 65/22 לתכנון, רכש, הקמה, הפעלה ותחזוקה של פרויקט מס גודש

1. חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם בנושא שבנדון, והכל כמפורט במסמכי המכרז. יובהר כי יתר נספחי המכרז והסכם ההתקשרות יפורסמו במועד מאוחר יותר. 

2. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993 ("תקנות חובת המכרזים"). המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

3. מכרז זה הינו מכרז דו שלבי, כמשמעו בתקנות חובת המכרזים.

4. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

5. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא מיום חתימת המזמינה על ההסכם ועד לתום 12 שנים ממועד קבלת אישור הפעלה לפרויקט. למזמינה זכות ברירה (אופציה), לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של עד 3 שנים כל אחת.

6. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובתhttps://bids.dekel.co.il/ayalon . בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

7. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. המועדים לפניות הן כלהלן:

7.1 סבב א' – עד לא יאוחר מיום 27.10.2022 בשעה 13:00 בצהריים (שעון ישראל)

7.2 סבב ב'- עד לא יאוחר מיום 23.01.2023 בשעה 13:00 בצהריים (שעון ישראל)

8. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 13:00 בצהריים (שעון ישראל) ביום 30.3.2023. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

9. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם). תקנה 7 לתקנות חובת המכרזים חלה על מכרז זה.

11. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.