Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא 1/20 לרישום למאגר ספקי המסגרת לאספקת מוצרי מזון וכיבוד לחברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 23.01.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
23.02.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
1/20

קול קורא 1/20 לרישום למאגר ספקי המסגרת לאספקת מוצרי מזון וכיבוד לחברת נתיבי איילון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה ממשלתית חברה ממשלתית כמשמעותה בתקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, העוסקת על פי החלטות ממשלה ומסמכי היסוד שלה בניהול, תכנון, וביצוע פרויקטים תחבורתיים.

מטרת נתיבי איילון בקול קורא זה היא להקים מאגר ספקים לצורך אספקת מוצרי מזון וכיבוד למשרדי החברה הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, שד' נים 2 ראשל"צ, בקומות 6,7 ו-10. בנוסף, לחברה משרדים במתחם סבידור, רח' על פרשת דרכים 1 בתל אביב ובשד' בן גוריון 6, קומה 9 בחיפה (להלן, יחד: "משרדי החברה").

מאגר הספקים יחולק לשני אשכולות:

אשכול א' – מוצרים יבשים ושתיה;

אשכול ב' – פירות וירקות.

המשיבים רשאים להגיש את הצעותיהם לאשכול אחד ו/או לשני האשכולות יחד.

1. תנאי סף:

1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

1.2 בעל תעודת כשרות בתוקף, על שמו, מאת הרבנות;

1.3 בעל אתר אינטרנט המאפשר ביצוע הזמנות באופן מקוון, ומעקב אחר הזמנות ותשלומים, העונה על כל דרישות אבטחת המידע והפרטיות על פי כל דין;

1.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

1.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

2. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי הקול קורא, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

3. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il  תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.

4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 9.2.2020 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il  תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

5. אופן מסירת המענה. למענה לקול הקורא יש לצרף את הפורמט המפורט בנספח א' לקול קורא זה. את מסמכי המענה יש לשלוח לכתובת המייל של נציג החברה  talc@ayalonhw.co.il  , כמפורט להלן, עד ליום 23.2.2020 , בשעה 12:00.

6. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי הקול קורא במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.