Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקט PFI למימון, תכנון, הקמה ותפעול "הנתיבים המהירים"

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
14-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקטPFI  למימון, תכנון, הקמה ותפעול "הנתיבים המהירים" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא החל מהמועד בו נמסרה לו עבודת ניהול הפרויקט ועד להשלמתם הסופית של כלל השירותים בפרויקט, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.

תנאי סף:

צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 22.4.2018 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).

מפגש מציעים יתקיים ביום 8.4.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל.

ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.1       בעל השליטה ו/או מנכ"ל המציע ו/או מהנדס ראשי (אשר הועסק לפחות שנה אחת ברציפות קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז אצל המציע) הינו מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע פרויקטים;

2.2       המציע הנו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בניהול, תיאום ופיקוח על שלבי התכנון ו/או הביצוע של לפחות 3 פרויקטי תשתיות תחבורה ו/או פרויקטי בינוי שהושלמו, בהיקף כספי של 300 מיליון ₪ לפחות כל אחד.

2.3       המציע מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם אנשי צוות כמפורט להלן:

2.3.1    מנהל הפרויקט

2.3.1.1    מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 10 שנים לפחות, מתוכן לפחות 7 שנים בניהול פרויקטים;

2.3.1.2  החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שימש כמנהל הפרויקט הראשי במסגרת לפחות 2 פרויקטי תשתיות תחבורה ו/או בינוי שהושלמו, בהיקף כספי של 300 מיליון ₪ לפחות כל אחד, ובלבד שהעניק בפרויקטים הנ"ל שירותי ניהול, תיאום ופיקוח, בשלב התכנון ו/או בשלב הביצוע, במשך 24 חודשים רצופים לפחות.

2.3.2     מנהל תכנון

2.3.2.1    מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 10 שנים לפחות

2.3.2.2    החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על שלבי התכנון של לפחות 2 פרויקטי תשתיות תחבורה ו/או בינוי, אשר הסתיים בהם שלב התכנון, בהיקף כספי של 200 מיליון ₪ לפחות כל אחד, ובלבד שלפחות אחד מבין הפרויקטים הנ"ל הינו פרויקט תשתיות תחבורה.

2.3.3   מנהל מערכות

2.3.3.1  בעל ניסיון של 10 שנים לפחות במתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על עבודות להקמת מערכות בפרויקטים;

2.3.3.2  החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על עבודות להקמת מערכות במסגרת 2 פרויקטים לפחות, אשר כל אחד מהם כלל 3 סוגי מערכות מהתחומים הבאים לכל הפחות: א). חיוב (אגרה); ב). גילוי וזיהוי (מצלמות, גלאים וכד'); ג). טלפוניה ותקשורת; ד). בקרת שילוט אלקטרוני; ה). בקרת מבנה, ובלבד שהיקפן הכספי של העבודות להקמת המערכות בכל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו 20,000,000 ₪ לפחות.

2.4    למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 10,000,000 ש"ח (כולל מע"מ) בשנים 2014, 2015 ו-2016;

2.5   עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.6   אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

2.7  בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.