Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע סקר נוסעים באוטובוסים באזור דרום הארץ

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
37-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע סקר נוסעים בקווי האוטובוסים באזור דרום הארץ (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים המבצעים תהא לתקופה של 12 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימם על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספת, בנות עד שנה כל אחת.

2. תנאי הסף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

2.1            עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2            החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע לפחות 10 סקרי שדה בהיקף של לפחות 500 שאלונים כל אחד, כשכל שאלון כלל לפחות 10 שאלות, ואיסוף המידע בוצע באמצעות 10 סוקרים לפחות;

2.3            מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, לפחות עם שני אנשי צוות, בהיקף של משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.1              מנהל הפרויקט: בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול של לפחות 5 סקרי שדה בתחום התחבורה, אשר כל אחד מהם כלל צוות של לפחות 10 סוקרים ולפחות 1,000 שאלונים;

2.3.2              אחראי עבודת שדה וסוקרים: בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול עבודת השטח של לפחות 3 סקרי שדה, אשר כל אחד מהם כלל גיוס, הדרכה וניהול צוות של לפחות 10 סוקרים;

2.4            בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 500,000 ש"ח לפחות לשנה (כולל מע"מ), בשלוש השנים האחרונות;

2.5            המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ₪, כמפורט במסמכי המכרז;

2.6            בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.7            השתתפות במפגש מציעים – חובה.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף סמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271, דוא"ל:yardenr@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 8.7.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 17.6.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).