Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו-Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
23-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו-Headhunting לחברה (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים (בחלוקה לפי הקטגוריות אליהן מגיש המציע את הצעתו), כדלקמן:

2.1          תנאי סף כלליים (נדרש ביחס לכלל המציעים):

2.1.1         עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.1.2         אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.1.3         בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.2          קטגוריה א' (שירותי אבחון ומיון):

2.2.1         המציע בעל אישור תקף מטעם משרד הבריאות המסמיך אותו כמוסד להתמחות בפסיכולוגיה תעסוקתית בענף המיון והברירה;

2.2.2         החל משנת 2015, סיפק המציע שירותי אבחון ומיון לשלושה לקוחות לכל הפחות, העומדים בתנאים הבאים:

2.2.2.1            כל לקוח מעסיק, לכל הפחות, 100 עובדים קבועים;

2.2.2.2             לקוח אחד לפחות הינו גוף ציבורי;

2.2.2.3             לקוח אחד לפחות הינו גוף תשתית;

2.2.3         החל משנת 2015, מפעיל המציע מרכז אבחון ומיון אחד לפחות, הממוקם במרחק של עד 30 ק"מ ממשרדי החברה בראשון לציון (שדרות נים 2), אשר ניתן לערוך בו לפחות עשרים וחמישה (25) אבחונים ממוחשבים ביום;

2.2.4         למציע מרכז פעיל לתיאום ולמענה טלפוני;

2.2.5         בכל אחת מן השנים 2015, 2016 ו-2017, ביצע המציע אבחון תעסוקתי ל-400 נבחנים לכל הפחות בהליכים מכרזיים, מתוכם 100 נבחנים לכל הפחות התמיינו למשרות בכירות;

2.2.6         החל משנת 2015, ניהל המציע 50 הליכי מיון למשרות בכירות, לכל הפחות;

2.2.7         במכון שהוצג על ידי המציע מועסקים לפחות שני (2) פסיכולוגים תעסוקתיים, הרשומים בפנקס הפסיכולוגיים, כאשר לפחות אחד מהם, הוא בעל ניסיון של למעלה מחמש (5) שנים בתחום המיון והאבחון;

2.2.8         המציע בעל מחזור הכנסות, הנובע מפעילותו בתחום אספקה של שירותי אבחון ומיון של מועמדים לעבודה, של לפחות 400,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה, בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017.

2.3          קטגוריה ב' (שירותי השמת עובדים):

2.3.1         המציע בעל אישור על רישום מאגר מידע בפנקס מאגרי המידע, על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

2.3.2         למציע רישיון תקף לקיום לשכה פרטית ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959 (להלן: "חוק שירות התעסוקה");

2.3.3         החל משנת 2015, סיפק המציע שירותי השמה לשלושה לקוחות לכל הפחות, העומדים בתנאים הבאים:

2.3.3.1             כל לקוח מעסיק, לכל הפחות, 100 עובדים קבועים;

2.3.3.2             לקוח אחד לפחות הינו גוף ציבורי;

2.3.3.3             לקוח אחד לפחות הינו גוף תשתית;

2.3.4         החל משנת 2015, ביצע המציע 50 השמות (במצטבר), של עובדי דרג ביניים ו/או עובדים אקדמאים, בחברות המעסיקות לכל הפחות 100 עובדים קבועים.

2.3.5         על המציע להעסיק שני (2) יועצי השמה, בעלי ניסיון של שנתיים לכל הפחות, בביצוע השמות עובדים;

2.3.6         המציע בעל מחזור הכנסות, הנובע מפעילותו בתחום אספקה של שירותי השמת עובדים, של לפחות 200,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה, בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017.

2.4          קטגוריה ג' (שירותי Headhunting)

2.4.1         המציע בעל אישור על רישום מאגר מידע בפנקס מאגרי המידע, על פי חוק הגנת הפרטיות.

2.4.2         למציע רישיון תקף לקיום לשכה פרטית ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לחוק שירות התעסוקה.

2.4.3         החל משנת 2015, סיפק המציע שירותי Headhunting לשלושה לקוחות לכל הפחות, העומדים בתנאים הבאים:

2.4.3.1             כל לקוח מעסיק, לכל הפחות, 100 עובדים קבועים;

2.4.3.2             לקוח אחד לפחות הינו גוף ציבורי;

2.4.3.3             לקוח אחד לפחות הינו גוף תשתית;

2.4.4         החל משנת 2015, המציע אייש לפחות 20 משרות בכירות (במצטבר);

2.4.5         המציע בעל מחזור הכנסות, הנובע מפעילותו בתחום אספקה של שירותי Headhunting, של לפחות 200,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה, בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271, דוא"ל:yardenr@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 27.6.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 4.6.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).