Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "אופנידן"

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
18-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "אופנידן" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם הקבלנים הזוכים תהא לתקופה של 36 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות הברירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:

לאור המורכבות המיוחדת הכרוכה בביצוע העבודות נשוא המכרז, חשיבותן ומהותן, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

2.1             קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200(ג)5;

2.2             קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הקבוע לעיל;

2.3             בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2008 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע של לפחות 3 פרויקטים תחבורתיים עירוניים שהסתיימו, כאשר היקפו הכספי של פרויקט אחד הינו ­­25 מיליון ש"ח לפחות והיקפו הכספי של כל אחד מבין יתר הפרויקטים המוצגים הינו ­12 מיליון ש"ח לפחות, וכן בוצעו במסגרת כל אחד מהפרויקטים האמורים עבודות סלילת כבישים, תשתיות עירוניות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות;

2.4             עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

[א]      בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 50,000,000 ש"ח (במילים: חמישים מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשלוש השנים האחרונות; [ב]       בעל הון עצמי של לפחות 12,000,000 ש"ח (במילים: שניים עשר מיליון שקלים חדשים), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת הדיווח האחרונה; [ג]        הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס); [ד]       אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.5             המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 2,500,000 ש"ח (במילים: שני מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;

2.6             בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מנהלת החשבונות במשרדי חברת נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 (טלפון 03-6931230), בעבור סכום של 12,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 15.8.2018 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז).

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 18.7.2018 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה.

7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא/

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.