Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי קידוחי קרקע לפרויקטים של חברת נתיבי איילון בע"מ (הסכם מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
26-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי קידוחי קרקע בפרויקטים שונים בכל אזורי פעילות החברה, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לשניים עשר (12) חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותה של העבודה, הקשיים הכרוכים בביצועה, היקפה וחשיבותה, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון במהלך התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע עבודות קידוחי קרקע בהיקף כספי קבלני מצטבר של לפחות 1 מיליון ₪ (קבלני, נומינאלי, לא כולל מע"מ);
2.3 הנו הבעלים של 2 מכונות לפחות המותאמות לקידוחי ניסיון לעומק של 20 מ' לפחות;
ככל שהמציע אינו הבעלים של הציוד המפורט בסעיף זה לעיל, יוכל המציע להציג לחברה הסכם לשכירת או חכירת (ליסינג) הציוד המפורט לעיל, ובלבד שהסכם כאמור יעמוד בתוקפו למשך כל תקופת ההתקשרות עם נתיבי איילון, ככל שהמציע יזכה במכרז;
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ₪ כמפורט במסמכי המכרז;
2.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976;
2.7 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 2.8.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. סיור קבלנים יתקיים ביום 18.7.2017 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין את שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).