Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת לביצוע עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח והסדרי תנועה במטרופולין תל אביב

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
6/15

מכרז מסגרת לביצוע עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח והסדרי תנועה במטרופולין תל אביב

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת מיוחד לביצוע עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות (חשמל, תאורה, בקרה, תקשורת וכו') ורטובות (מים, ניקוז, ביוב וכו'), סלילה, פיתוח וגינון והסדרי תנועה במטרופולין תל אביב, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 36 חודשים. לחברה מוקנית זכות הברירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה אחת נוספת בת 12 חודשים.
2. תנאי סף:
בשל המורכבות המיוחדת הכרוכה בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:
2.1 קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 200ג'(4).
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג*) בסיווג הקבוע בסעיף 3.1 לעיל.
2.3 ביצע משנת 2010 ואילך, כקבלן ראשי, לפחות שני פרויקטים תחבורתיים עירוניים (ברחובות קיימים), כאשר כל פרויקט היה בהיקף כספי של לפחות 10 מיליון ₪, לפני מע"מ, התאמות והצמדות, וכל פרויקט כלל ביצוע של עבודות סלילת כבישים, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיוצ"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות.
2.4 בשלוש השנים 2012, 2013 ו-2014 ביצע עבודות הנדסיות (לא כולל מרכיבי קרקע) בהיקף שנתי ממוצע של 20 מיליון ₪ ומעלה (ללא מע"מ, התאמות והצמדות);
2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 750,000 ₪, כמפורט במסמכי המכרז;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.7 השתתפות חובה במפגש קבלנים.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום 2.3.2015 תמורת תשלום של 9,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00 -14:00 (טלפון 03-6931207).
5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 19.3.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש הקבלנים יתקיים ביום 8.3.2015 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
8. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.