Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע בקרה על השלמות לסקר הרגלי נסיעה באזור באר שבע והדרום

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
36-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע בקרה על השלמות לסקר הרגלי נסיעה באזור באר שבע והדרום (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת שנתיים (24 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות עד שנה (12 חודשים) כל אחת.

2. תנאי הסף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

2.1            עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2            החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע לפחות 2 פרויקטים בתחום התחבורה, אשר כללו אפיון סקר, הגדרת שיטת איסוף הנתונים, הגדרת תוצרי הסקר ושימוש  בנתוני סקר מעובדים;

2.3            החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע לפחות 2 פרויקטים, אשר התבססו על מערכת מידע גיאוגרפית (GIS) או על מודל תחבורתי להצבת נסיעות;

2.4            בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 500,000 ש"ח לפחות, בשלוש השנים האחרונות;

2.5            מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם  ראש צוות, בהיקף של משרה מלאה, העומד בארבעת התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.5.1              בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה ו/או אדריכלות ו/או תכנון ערים ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה ו/או גיאוגרפיה;

2.5.2              בעל ניסיון בביצוע פרויקט אחד לפחות העונה על התנאים שבסעיף 2.2 במלואם;

2.5.3              בעל ניסיון בביצוע פרויקט אחד לפחות העונה על התנאים שבסעיף 2.3 במלואם;

2.5.4              החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע לפחות פרויקט אחד שכלל בקרה ו/או טיוב נתוני סקר תחבורה (כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז), בהיקף של לפחות 300 שאלונים, כשהשאלון כלל לפחות 10 שאלות נתוני מוצא ויעד של נסיעות.

2.6            המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך  100,000 ש"ח, כמפורט במסמכי המכרז;

2.7            בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.8        השתתפות במפגש מציעים – חובה.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271, דוא"ל:yardenr@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 8.7.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 17.6.2018 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).