Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקט "הנתיבים המהירים"

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
6-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע פרויקט "הנתיבים המהירים" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא החל מהמועד בו נמסרה לו עבודת ניהול הפרויקט ועד להשלמתם הסופית של כלל השירותים בפרויקט (כולל השירותים האופציונאליים, ככל שיוזמנו), לרבות במהלך תקופת בדק של שנה ו/או לאחריה ולרבות סגירת חשבונות סופיים עם הקבלן כולל חריגים, תביעות וכיוצ"ב, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.
2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.1 בעל השליטה ו/או מנכ"ל המציע ו/או מהנדס ראשי (אשר הועסק לפחות שנה אחת ברציפות קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז אצל המציע) הינו מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע פרויקטים;
2.2 בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול ופיקוח של לפחות שני פרויקטי תשתיות תחבורה, בהיקף כספי של 300 מיליון ₪ לפחות כל אחד, ובלבד שכל שלב הביצוע בוצע תחת ניהול המציע;
2.3 המציע מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד) לפחות 30 עובדים מקצועיים;
2.4 המציע מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם אנשי צוות כמפורט להלן:
2.4.1 מנהל הפרויקט
2.4.1.1 מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 15 שנים לפחות;
2.4.1.2 החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שימש כמנהל הפרויקט הראשי במסגרת שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, בהיקף כספי של 200 מיליון ₪ לפחות כל אחד, ובמשך 18 חודשים רצופים לפחות בכל אחד מהפרויקטים הנ"ל.
2.4.2 מנהל ביצוע
2.4.2.1 מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 10 שנים לפחות;
2.4.2.2 החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ניהל שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, בהיקף כספי של 100 מיליון ₪ לפחות כל אחד, ובמשך 18 חודשים רצופים לפחות בכל אחד מהפרויקטים הנ"ל.
2.5 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.6 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.7 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.
5. הודעות הבהרה ונוסח מעודכן של חוברת תנאי המכרז. תשומת לב המציעים מופנית להודעות ההבהרה שפורסמו באתר החברה בקשר עם המכרז. לאור ההבהרות והתיקונים שבוצעו לתנאי המכרז, פורסם באתר החברה נוסח מעודכן של חוברת תנאי המכרז (תחת לשונית מכרזים, מכרז 06/18). מובהר בזאת, כי על המציעים להגיש את הצעתם על גבי חוברת תנאי המכרז בנוסח המעודכן בלבד. לנוחיות המציעים, פורסם באתר החברה גם נוסח בסימון שינויים ביחס לגרסה הקודמת של חוברת תנאי המכרז.
למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכים קודמים שפורסמו בקשר עם המכרז לבין הנוסח המעודכן של חוברת תנאי המכרז, יגבר האמור בנוסח המעודכן של חוברת תנאי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 25.3.2018 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).
7. מועד נוסף לשאלות הבהרה. לאור עדכון תנאי המכרז כאמור לעיל, המציעים רשאים להפנות שאלות הבהרה נוספות לחברה עד ליום 18.3.2018 בשעה 12:00, באמצעות מייל לכתובת: yardenr@ayalonhw.co.il , או פקס שמספרו: 03-6931234.
8. מפגש מציעים התקיים ביום 20.2.2018. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.