Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
השותפים במיזם

AGL 

החברה עוסקת באפיון מבצעי וממשק משתמש למערכות שו"ב וחדרי שליטה ובקרה, כתיבת נהלי תפעול, הפעלת חדרי בקרה, תוכניות הדרכה והכשרה ועוד. בנוסף לכך, החברה פועלת גם בתחום הרגולציה התעופתית. 

img