Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לאיפיון, פיתוח, הטמעת ותחזוקת מערכת לניסוי "נעים לירוק 3"

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
24-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לאיפיון, פיתוח, הטמעת ותחזוקת מערכת לניסוי "נעים לירוק 3" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

  1. ניסוי נעים לירוק 3: פרויקט ניסוי לאומי להגדלת מקדם המילוי, עידוד השימוש בתחבורה ציבורית ומתן תמריץ לשינוי הרגלי הנסיעה באמצעים כלכליים.
  2. מטרת המכרז: מטרתו של המכרז הינה להתקשר עם נותן שירותים שיפתח, יטמיע ויתחזק מערכת ייעודית לניהול ותפעול ניסוי "נעים לירוק 3", אשר תשמש את המפעילים והחברה בממשק עם המתנדבים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
  3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכים הינה לתקופה של שנתיים (24 חודשים). לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-8 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  4. תנאי סף (תשומת לב המציעים לשינוי בתנאי הסף בהבהרה מס' 5):
  5. 4.1 על המציע לעמוד באחת משתי החלופות הבאות המפורטות בעמודות א' ו- ב' שלהלן:

חלופה א'

חלופה ב'

החל משנת 2013, השלים המציע בעצמו פיתוח של מערכת אחת העונה על כל אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:

1. המערכת משמשת לצורך מתן שירותי תחבורה.

2. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המערכת נמצאת בסביבת הייצור.

3. עלות הפיתוח של המערכת (ללא עלויות תחזוקה) הסתכמה ב- 0.25 מיליון ₪ לכל הפחות.

4. המערכת כוללת אפליקציה רספונסיבית, בעלת ממשק בעברית, או באנגלית, שנרשמו עבורה 100,000 כניסות, לכל הפחות, במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

5. המערכת כוללת שירות המבוסס על נתוני מיפוי.

6.המציע, או קבלן משנה מטעמו, ביצעו עבור אפליקציה במערכת תכנון ממשק משתמש (UI) וחוויית משתמש (UX).

החל משנת 2013, השלים המציע בעצמו פיתוח של 2 מערכות העונות כל אחת על כל הדרישות המפורטות להלן במצטבר:

1. המערכת פותחה לצורך מתן שירותי B2C לקהל הרחב ופועלת במשך 12 חודשים לפחות לפני מועד האחרון להגשת הצעות.

2. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המערכת נמצאת בסביבת הייצור.

3. עלות הפיתוח של המערכת (ללא עלויות תחזוקה) הסתכמה ב- 0.25 מיליון ₪ לכל הפחות.

4. המערכת כוללת אפליקציה רספונסיבית, בעלת ממשק בעברית, או באנגלית, שנרשמו עבורה 100,000 כניסות, לכל הפחות, במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

5. המערכת כוללת שירות המבוסס על נתוני מיפוי.

6. המציע, או קבלן משנה מטעמו, ביצעו עבור אפליקציה במערכת תכנון ממשק משתמש (UI) וחוויית משתמש (UX)."

4.2 המציע המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 100,000 ש"ח (במילים: מאה אלף שקלים חדשים).

4.3 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

4.4 המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להוראות ולהגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

5.  צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

6. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת: ayalonhw.co.ilתחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, את המפרט הטכני למתן השירותים, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בראשון לציון, שדרות נים 2, קומה 7,לא יאוחר מיום 29.11.2018 עד השעה 12:00 בצהריים

9. מועד נוסף לפניה בשאלות הבהרה. המועד האחרון הנוסף לפניה בשאלות הבהרה יהיה עד השעה 12:00 ביום 14.11.2018. המציעים רשאים לפנות בשאלות הבהרה בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 8 לחוברת תנאי המכרז.

10. עיון במסמכים.ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית

11. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

12 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).